investment bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment bond

    * kinh tế

    trái phiếu đầu tư