investment timing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment timing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment timing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment timing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment timing

    * kinh tế

    chọn thời điểm đầu tư