investment law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment law

    * kinh tế

    luật đầu tư