investment plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment plan

    * kinh tế

    kế hoạch đầu tư