investment centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment centre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment centre

    * kinh tế

    trung tâm đầu tư