investment bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment bank

    * kinh tế

    ngân hàng đầu tư