investment-cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment-cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment-cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment-cast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment-cast

    * kỹ thuật

    đúc chính xác