investment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment.

Từ điển Anh Việt

 • investment

  /in'vestmənt/

  * danh từ

  sự đầu tư; vốn đầu tư; cái được đầu tư

  (như) investiture

  (quân sự) sự bao vây, sự phong toả

 • Investment

  (Econ) Đầu tư.

  + Thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhất để mô tả lưu lượng chi tiêu được dùng để tăng hay duy trì DUNG LƯỢNG VỐN thực tế.

 • investment

  (toán kinh tế) vốn đầu tư; sự hùn (vốn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • investment

  * kinh tế

  cái được đầu tư

  đầu tư

  đối tượng đầu tư

  khoản đầu tư

  sự đầu tư

  tiền đầu tư

  tư liệu sản xuất

  vốn đầu tư

  * kỹ thuật

  đầu tư

  sự đầu tư

  vốn đầu tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • investment

  money that is invested with an expectation of profit

  Synonyms: investment funds

  the commitment of something other than money (time, energy, or effort) to a project with the expectation of some worthwhile result

  this job calls for the investment of some hard thinking

  he made an emotional investment in the work

  outer layer or covering of an organ or part or organism

  the act of putting on robes or vestments

  the ceremonial act of clothing someone in the insignia of an office; the formal promotion of a person to an office or rank

  Synonyms: investiture

  Similar:

  investing: the act of investing; laying out money or capital in an enterprise with the expectation of profit