investment value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment value

    * kinh tế

    giá trị đầu tư