investibles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investibles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investibles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investibles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investibles

    * kinh tế

    đồng tiền sưu tập