investibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investibility.

Từ điển Anh Việt

  • investibility

    /in,vesti'biliti/

    * danh từ

    tính có thể đầu tư được