investigate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigate.

Từ điển Anh Việt

 • investigate

  /in'vestigeit/

  * động từ

  điều tra nghiên cứu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • investigate

  * kinh tế

  khảo sát

  nghiên cứu điều tra

  thẩm tra

  * kỹ thuật

  điều tra

  khảo sát

  kiểm tra

  nghiên cứu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • investigate

  investigate scientifically

  Let's investigate the syntax of Chinese

  Synonyms: look into

  conduct an inquiry or investigation of

  The district attorney's office investigated reports of possible irregularities

  inquire into the disappearance of the rich old lady

  Synonyms: inquire, enquire