investible funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investible funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investible funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investible funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investible funds

    * kinh tế

    vốn có thể đầu tư

    vốn định đầu tư