investigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigation.

Từ điển Anh Việt

 • investigation

  /in,vesti'geiʃn/

  * danh từ

  sự điều tra nghiên cứu

 • investigation

  sự nghiên cứu; điều tra

 • investigation

  sự nghiên, sự điều tra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • investigation

  * kinh tế

  điều tra

  khám xét

  khảo sát

  kiểm tra

  nghiên cứu

  thẩm tra

  * kỹ thuật

  điều tra

  khảo sát

  sự điều tra

  sự khảo sát

  sự nghiên cứu

  sự thăm dò

  tìm kiếm

  tra cứu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • investigation

  the work of inquiring into something thoroughly and systematically

  Synonyms: investigating

  Similar:

  probe: an inquiry into unfamiliar or questionable activities

  there was a congressional probe into the scandal