investigational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigational.

Từ điển Anh Việt

  • investigational

    /in,vesti'geiʃənl/

    * tính từ

    (thuộc) sự điều tra nghiên cứu