investigative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investigative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investigative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investigative.

Từ điển Anh Việt

 • investigative

  /in'vestigeitiv/ (investigatory) /in'vestigeitəri/

  * tính từ

  điều tra nghiên cứu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • investigative

  * kinh tế

  điều tra

  nghiên cứu

  thẩm tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • investigative

  Similar:

  fact-finding: designed to find information or ascertain facts

  a fact-finding committee

  investigative reporting

  Synonyms: investigatory