invent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invent.

Từ điển Anh Việt

 • invent

  /in'vent/

  * ngoại động từ

  phát minh, sáng chế

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hư cấu; sáng tác (truyện)

  bịa đặt (chuyện...)

 • invent

  phát minh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • invent

  * kỹ thuật

  phát minh

  sự phát minh

  hóa học & vật liệu:

  sáng chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet