inventory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inventory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inventory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inventory.

Từ điển Anh Việt

 • inventory

  /in'ventri/

  * danh từ

  sự kiểm kê; nằng kiểm kê; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng hoá tồn kho (của một nhà buôn)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tóm tắt; bản tóm tắt

  bản kê tài nguyên; bản kê thú rừng... (ở một vùng...)

  * ngoại động từ

  kiểm kê

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tóm tắt

  * nội động từ

  đáng giá (theo kiểm kê)

  stocks inventorying at 2,000,000: kho hàng đáng giá 2 triệu đồng theo kiểm kê

 • inventory

  (thống kê) kiểm kê; danh sách kiểm kê; quỹ luân chuyển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inventory

  * kinh tế

  bản kê tài sản

  bản kê tình trạng nơi ở

  bản kiểm kê

  bản liệt kê

  hàng hóa tồn trữ

  hàng tồn kho

  kho hàng

  kiểm kê

  số hàng trữ kho

  sự kiểm kê

  tồn kho

  tồn trữ

  * kỹ thuật

  bản tóm tắt

  dự trữ

  kiểm kê

  lượng kiểm kê

  lượng tồn kho

  sự kiểm kê

  sự kiểm tra

  thư mục

  điện lạnh:

  bản kiểm kê

  toán & tin:

  bảng kiểm kê

  danh sách kiểm kê

  quỹ luân chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inventory

  a detailed list of all the items in stock

  Synonyms: stock list

  (accounting) the value of a firm's current assets including raw materials and work in progress and finished goods

  making an itemized list of merchandise or supplies on hand

  an inventory may be necessary to see if anything is missing

  they held an inventory every month

  Synonyms: inventorying, stocktaking, stock-taking

  make or include in an itemized record or report

  Inventory all books before the end of the year

  Synonyms: take stock, stock-take

  Similar:

  stock: the merchandise that a shop has on hand

  they carried a vast inventory of hardware

  they stopped selling in exact sizes in order to reduce inventory

  armory: a collection of resources

  he dipped into his intellectual armory to find an answer

  Synonyms: armoury