fabricate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabricate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabricate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabricate.

Từ điển Anh Việt

 • fabricate

  /'fæbrikeit/

  * ngoại động từ

  bịa đặt (sự kiện)

  làm giả (giấy tờ, văn kiện)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm, chế tạo, sản xuất, xây dựng

 • fabricate

  (Tech) chế tạo; làm giả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fabricate

  * kinh tế

  bịa đặt

  làm giả

  lắp ghép

  nguỵ tạo

  * kỹ thuật

  chế tạo

  sản xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fabricate

  make up something artificial or untrue

  Synonyms: manufacture, cook up, make up, invent

  Similar:

  manufacture: put together out of artificial or natural components or parts; He manufactured a popular cereal"

  the company fabricates plastic chairs

  They manufacture small toys

  Synonyms: construct