horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horn.

Từ điển Anh Việt

 • horn

  /hɔ:n/

  * danh từ

  sừng (trâu bò...); gạc hươu, nai...)

  râu, anten (sâu bọ...), mào, lông (chim)

  (nghĩa bóng) sừng (tượng trưng cho sự cắm sừng chồng)

  chất sừng

  comb made of horn: lược làm bằng sừng

  đồ dùng bắng sừng

  tù và

  còi (ô tô...)

  (âm nhạc) kèn co

  đe hai đầu nhọn

  đầu nhọn trăng lưỡi liềm

  mỏm (vịnh)

  nhánh (sông)

  cành (hoa...)

  between (on) the horns of a dilemma

  (xem) delemma

  to draw in one's horns

  (xem) draw

  horn of plenty

  (xem) plenty

  to take the bull by the horns

  (xem) bull

  * ngoại động từ

  làm thành hình sừng, sửa thành hình sừng

  cắt ngắn sừng, bẻ gãy sừng (súc vật...)

  húc bằng sừng

  (từ cổ,nghĩa cổ) cắm sừng (chồng)

  * nội động từ

  to horn in dính vào, can thiệp vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • horn

  * kinh tế

  sừng

  * kỹ thuật

  ăng ten hình sừng

  đe

  nhánh sông

  mỏm (vịnh)

  sừng

  ô tô:

  còi (ô tô)

  còi ô tô

  còi xe

  giao thông & vận tải:

  còi tín hiệu

  xây dựng:

  cuốn loa

  đầu nhô ra

  đầu nhô thanh dọc cửa

  y học:

  sừng (trong cơ thể học)

  hóa học & vật liệu:

  tù và

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • horn

  a noisemaker (as at parties or games) that makes a loud noise when you blow through it

  one of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates

  a noise made by the driver of an automobile to give warning;

  a high pommel of a Western saddle (usually metal covered with leather)

  Synonyms: saddle horn

  any hard protuberance from the head of an organism that is similar to or suggestive of a horn

  the material (mostly keratin) that covers the horns of ungulates and forms hooves and claws and nails

  a device having the shape of a horn

  horns at the ends of a new moon

  the hornof an anvil

  the cleat had two horns

  an alarm device that makes a loud warning sound

  stab or pierce with a horn or tusk

  the rhino horned the explorer

  Synonyms: tusk

  Similar:

  cornet: a brass musical instrument with a brilliant tone; has a narrow tube and a flared bell and is played by means of valves

  Synonyms: trumpet, trump

  french horn: a brass musical instrument consisting of a conical tube that is coiled into a spiral and played by means of valves

  automobile horn: a device on an automobile for making a warning noise

  Synonyms: car horn, motor horn, hooter