horny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horny.

Từ điển Anh Việt

 • horny

  /'hɔ:ni/

  * tính từ

  (thuộc) sừng; như sừng, giống sừng

  bằng sừng

  có sừng

  cứng như sừng, thành chai

  horny hand: tay chai cứng như sừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • horny

  * kỹ thuật

  y học:

  dạng sừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • horny

  having horns or hornlike projections

  horny coral

  horny (or horned) frog

  Similar:

  aroused: feeling great sexual desire

  feeling horny

  Synonyms: randy, ruttish, steamy, turned on

  corneous: made of horn (or of a substance resembling horn)

  Synonyms: hornlike