giant willowherb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant willowherb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant willowherb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant willowherb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant willowherb

    Similar:

    fireweed: tall North American perennial with creeping rootstocks and narrow leaves and spikes of pinkish-purple flowers occurring in great abundance in burned-over areas or recent clearings; an important honey plant

    Synonyms: rosebay willowherb, wickup, Epilobium angustifolium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).