giant star grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant star grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant star grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant star grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant star grass

    perennial grass having stems 3 to 4 feet high; used especially in Africa and India for pasture and hay

    Synonyms: Cynodon plectostachyum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).