game ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

game ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm game ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của game ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • game ware

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm trò chơi