game card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

game card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm game card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của game card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • game card

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cạc trò chơi

    thẻ mạch trò chơi