game-fowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

game-fowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm game-fowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của game-fowl.

Từ điển Anh Việt

  • game-fowl

    * danh từ

    gà chọi