game in economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

game in economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm game in economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của game in economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • game in economics

    * kinh tế

    trò chơi trong kinh tế