del credere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

del credere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm del credere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của del credere.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • del credere

    * kinh tế

    bảo đảm trả tiền hàng

    sự bảo đảm thanh toán