context switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context switching

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuyển cảnh

    chuyển ngữ cảnh