contextual analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextual analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextual analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextual analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contextual analysis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân tích ngữ cảnh