contextualism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextualism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextualism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextualism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • contextualism

    any doctrine emphasizing the importance of the context in solving problems or establishing the meaning of terms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).