contextually optional token nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextually optional token nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextually optional token giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextually optional token.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contextually optional token

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thẻ tùy chọn theo ngữ cảnh