contextual help nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextual help nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextual help giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextual help.

Từ điển Anh Việt

  • contextual help

    (Tech) giúp đỡ thuộc bối cảnh