context prefix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context prefix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context prefix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context prefix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context prefix

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiền tố ngữ cảnh