context dependent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context dependent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context dependent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context dependent.

Từ điển Anh Việt

  • context dependent

    (Tech) phụ thuộc ngữ cảnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context dependent

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phụ thuộc ngữ cảnh