context-free grammar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-free grammar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-free grammar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-free grammar.

Từ điển Anh Việt

 • context-free grammar

  (Tech) văn phạm phi ngữ cảnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • context-free grammar

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bất ngữ cảnh

  phi ngữ cảnh