context-free language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-free language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-free language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-free language.

Từ điển Anh Việt

  • context-free language

    (Tech) ngôn ngữ phi ngữ cảnh