context-sensitive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-sensitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-sensitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-sensitive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context-sensitive

    * kỹ thuật

    nhạy ngữ cảnh

    toán & tin:

    phụ thuộc ngữ cảnh