context-sensitive (an) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-sensitive (an) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-sensitive (an) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-sensitive (an).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context-sensitive (an)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    theo ngữ cảnh