context editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context editor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context editor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trình soạn thảo ngữ cảnh