context of use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context of use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context of use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context of use.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • context of use

    Similar:

    context: discourse that surrounds a language unit and helps to determine its interpretation

    Synonyms: linguistic context

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).