context-based access control (cbac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-based access control (cbac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-based access control (cbac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-based access control (cbac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • context-based access control (cbac)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều khiển truy nhập dựa trên tình huống