contexture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contexture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contexture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contexture.

Từ điển Anh Việt

 • contexture

  /kɔn'tekstʃə/

  * danh từ

  sự đan kết lại với nhau

  cách dệt vải

  tổ chức cấu kết

  cách cấu tạo (bài diễn văn, bài thơ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contexture

  * kỹ thuật

  kết cấu

  tổ chức