computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer.

Từ điển Anh Việt

 • computer

  /kəm'pju:tə/

  * danh từ

  máy điện toán

  electronic computer: máy tính điện tử

 • computer

  (Tech) máy điện toán, máy tính [TN], computơ; kế toán viên; thiết bị tính

 • computer

  máy tính, người tính

  airborne c. máy tính trên máy bay

  all transistore c. máy tính toàn bán dẫn

  analogue c. máy tính tương tự

  ballistc c. máy tính đường đạn

  binary automatuic c. máy tính tự động nhị phân

  Boolean c. máy tính Bun

  business c. máy tính kinh doanh

  continuosly c. máy tính hoạt động lên tục

  cut-off c. máy tính hãm thời điểm

  cryotron c. máy tính crriôtron

  deviation c. máy tính độ lệch

  dialing set c. máy tính có bộ đĩa

  digital c. máy tính chữ số

  drift c. máy tính chuyển rời

  drum c. máy tính có trống từ (tính)

  electronic analogue c. máy tính điện tử tương tự

  file c. máy thông tin thống kê

  fire control c. máy tính điều khiển pháp

  fixed-point c. máy tính có dấu phẩy cố định

  flight path c. máy tính hàng không

  floating-point c. máy tính có dấy phẩy di động

  general-purpose c. máy tính vạn năng

  high-speed c. máy tính nhanh

  large-scale c. máy tính lớn

  logical c. máy tính lôgic

  machinability c. máy tính xác định công suất (máy cái)

  mechnical c. máy tính cơ khí

  polynomial c. máy tính đa thức

  program-controlled c. máy tính điều khiển theo chương trình

  punch-card c. máy tính dùng bìa đục lỗ

  relay c. máy tính có rơle

  scientific c. máy tính khoa học

  self-programming c. máy tính tự lập chương trình

  sequence-controlled c. máy tính có chương trình điều khiển

  small c. máy tính con

  special purpose c. máy tính chuyên dụng

  square-root c. máy tính căn bậc hai

  statistic(al) c. máy tính thống kê

  steering c. máy tính lái

  switching c. máy tính đảo mạch

  transistor c. máy tính bán dẫn

  universal digital c. máy tính chữ số vạn năng

  weather c. máy dự báo thời tiết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • computer

  * kinh tế

  máy (vi) tính

  máy điện toán

  máy tính

  máy tính điện tử

  * kỹ thuật

  điện toán

  người tính

  máy điện toán

  máy tính

  máy tính điện tử

  máy vi tính

  phương tiện tính toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet