computer press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computer press

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    báo máy tính

    báo tin học