computerjack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computerjack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computerjack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computerjack.

Từ điển Anh Việt

  • computerjack

    (Tech) sự khấu tặc điện toán