computer run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computer run

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chạy máy tính