computerism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computerism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computerism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computerism.

Từ điển Anh Việt

  • computerism

    (Tech) chủ nghĩa máy điện toán