computer watch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer watch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer watch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer watch.

Từ điển Anh Việt

  • computer watch

    (Tech) theo dõi điện toán