cold waxed carton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold waxed carton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold waxed carton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold waxed carton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold waxed carton

    * kinh tế

    hộp cattong trang paraphin